Privacyverklaring Pon Logistics

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring Pon Logistics is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Pon Logistics B.V. (“Pon Logistics”) in verband met onze dienstverlening, producten van Pon Logistics en deze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Pon Logistics B.V. (Zuiderinslag 10, 3833 BP Leusden, Nederland) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de producten, diensten en websites van Pon Logistics.

Pon Logistics B.V. maakt deel uit van Pon Holdings B.V. en diens verbonden ondernemingen (“Pon”). Pon Logistics B.V. en Pon zijn toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de bescherming van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verwerken we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over producten en/of diensten van Pon Logistics in overeenstemming met jouw keuzes;
 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;
 3. je aankoop van producten of diensten van Pon Logistics te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;
 4. je account bij Pon Logistics te verwerken;
 5. je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;
 6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en Pon Logistics producten te verbeteren of om nieuwe bedrijfsvoering, services en producten te ontwikkelen;
 7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
 8. het bieden van diensten op het internet en hiermee gepaard gaande zaken zoals status update van klantenservice tickets;
 9. het bieden van een loyaliteitsprogramma en het communiceren met betrokkenen;
 10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;
 11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren,
  inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
 12. het aggregeren en/of anonimiseren van persoonsgegevens om andere data te genereren voor ons gebruik;
 13. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
 14. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld;
 15. logistieke afhandeling van producten gelieerde bedrijven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke gegevens we exact verwerken, is afhankelijk van welke websites, producten of dienst je gebruikt en hoe je het gebruikt. We verwerken de volgende persoonsgegevens.

Gegevens die je verstrekt aan ons:
Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, Pon Logistics diensten die je gebruikt, bankgegevens voor het betalen van Pon Logistics diensten, etc.

Gegevens die wij ontvangen via gelieerde bedrijven:
Dit zijn de gegevens die wij ontvangen vanuit gelieerde bedrijven voor het kunnen uitvoeren van onze diensten of producten. Zoals bijvoorbeeld het afhandelen van logistieke dienstverlening. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, Pon Logistics diensten die je gebruikt, bankgegevens voor het betalen van Pon Logistics diensten, etc.

Metadata:
Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de websites, producten of diensten van Pon Logistics gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computer apparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke rechtsgrond van toepassing is:

Manier van verwerken Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld Doeleinden gebruik persoonsgegevens Rechtsgrond
Abonneren op nieuwsbrief en magazines Contactgegevens zoals voornaam, achternaam en e-mailadres. De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang
Contact met onze klantenservice Contactgegevens zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang
Aankopen product of dienst van Pon Logistics Adresgegevens en contactgegevens zoals voornaam, achternaam, adres, postcode en telefoonnummer en e-mailadres. De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang

Logistieke afhandeling van producten en/of diensten gelieerde bedrijven.

Bijvoorbeeld het verzenden van een bestelling, die is geplaatst bij een van onze gelieerde bedrijven.

Adresgegevens en contactgegevens zoals voornaam, achternaam, adres, postcode en telefoonnummer en e-mailadres De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14 en 15 Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang
Bezoek aan onze websites (cookies) • Metadata.
NB: zie het Cookiebeleid Pon Logistics voor verdere details
De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang

 

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt, door het sturen van een verzoek naar privacy@pon.com.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Je dient ervan bewust te zijn dat Pon Logistics deel uitmaakt van een business groep binnen Pon en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde bedrijven van Pon. Als gevolg daarvan kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere Pon bedrijfsonderdelen. Je kunt de lijst en locatie van onze bedrijven hier raadplegen: http://www.pon.com/nl-nl/our-business/bedrijven.

Pon Logistics kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens Pon Logistics en om services die ze aan ons bieden te faciliteren. Dit kunnen dienstverleners zijn van services zoals website hosting, data analyses, betalingsverwerking, orderafhandeling, logistieke verwerking, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, klantenservice, e-mail bezorging, audits en andere diensten. Pon Logistics kan jouw persoonlijke gegevens ook delen met derden, zodat zij je marketingcommunicatie kunnen sturen, in overeenstemming met jouw keuzes. Pon Logistics vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Pon Logistics zal je persoonsgegevens niet verkopen aan derden.

Pon Logistics of Pon kan reorganiseren, fuseren of op enigerlei andere wijze (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen of afstoten. Als een dergelijke onderneming aan Pon Logistics gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar en zijn adviseurs bevatten.

We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Pon Logistics zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.
Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat Pon Logistics passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en bescherming van jouw gegevens. Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden, hebben we toereikende maatregelen genomen zoals contractuele overeenkomsten, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, afgesloten met derde partijen. Je kunt een kopie van deze maatregelen aanvragen door contact met ons op te nemen via privacy@pon.com.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht.
Onderstaande criteria worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen:

 • De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van onze diensten);
 • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of
 • Het vanuit onze juridische positie wenselijk is persoonsgegevens te bewaren (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties).


Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg ons Cookiebeleid Pon Logistics voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

Jouw rechten

Indien jij je door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt), kun je contact met ons opnemen via privacy@pon.com of [Zuiderinslag 10, 3833 BP Leusden]. We zullen conform het toepasselijke recht op jouw verzoek reageren.

Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Voor jouw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen die je gebruikt om ons je verzoek te sturen, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.

Contact, vragen, feedback en functionaris gegevensbescherming

Stuur je vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring naar privacy@pon.com.

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via bovenstaand email adres. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor jouw land of regio of waar een vermeende inbreuk op het toepasselijke privacyrecht plaatsvindt.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren. Indien noodzakelijk, zullen we je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op datum: 1 juli 2022.